Проекти - 8з клас


Интердисциплинарен проект
по информатика на чужд език

 

ТЕМА – Създаване на приложения с графичен интерфейс „Българско-немски речник“ и „Немско-български речник“

 

МОДУЛ – Среда за визуално програмиране

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 1 учебен час и самостоятелна работа

 

ТИП НА УРОКА – комбиниран /преговор с допълнение/.

 

ЦЕЛИ

 

o   Образователни: Да се затвърдят знанията и уменията на учениците за:

§  изграждане на графичния

§  свойства и методи на графичните компоненти

o   Възпитателни:

§  възпитаване на познавателен интерес у учениците към програмирането;

§  работа в екип, спазване на срокове, отговорност за изпълняване на част от екипен проект

§  формиране на чувство за успех и активна дейност

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ – графичен интерфейс, обект/ контрола, свойство на обект, стойност на свойство на обекта, клас, метод, компилиране, дебъгване, тестване.

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ – чужд език

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ – беседа, упражнения, практическа работа

ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА – учебник по информатика за 8 клас, слайдове с учебно съдържание от уроците.

 

СТРУКТУРА И ХОД НА ПРОЕКТА

На учениците от 8 з клас е поставена задача да създадат графично приложение на езика за програмиране C#, който изучават в часовете по информатика. На всеки ученик е зададена различна тема поставена от учителя информатика, която е свързана с учебното съдържание по немски език.

Учениците от група 1 изработиха българо-немски речник, като използват бутони за отваряне на всеки раздел и командни бутони за показване на думите, техния превод и илюстративно изображение.

Учениците от група 2 изработиха немско-български речник като се използват бутони за отваряне на всеки раздел и радио бутони за показване на думите, техния превод и илюстративно изображение.

Резултат на съвместния проект е затвърждаването на  знанията по немски език и знанията и уменията за работа по информатика, чрез създаване на интересни и полезни приложения с обучителна насоченост и образователна стойност.